Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği

ÇAĞLAYANCERİT İLÇE KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNİN CEVİZ İŞLETME TESİS ALANI İRTİFAK HAKKI İLAN METNİ

01 Temmuz 2020
   

 

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

   
           

          MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

       

Sıra No

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

İmar durumu

İrtifak hakkı süresi

Geçici teminat tutarı

İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kahramanmaraş

Çağlayancerit

Akdere

391 

36

56.110,79 

Hali Arazi

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Ceviz İşletme Tesis Alanı)

30 yıl

2.725,80

9.086,00

07.07.2020

13:30

1. Yukarıda bilgileri verilen Hazine taşınmazları üzerine ceviz işletme tesis alanı yapılması   amacıyla irtifak hakkı tesisi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile Çağlayancerit Kaymakamlığı ihale salonunda yapılacaktır.

2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a. Geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,)

b. Yasal yerleşim yeri sahibi olunması ve Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

    Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (Nüfus cüzdanı örneği);

    Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi;

    Kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

3. Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları idareye başvurulmadan Çağlayancerit Mal Müdürlüğü veznesine katılmak istenilen taşınmazın mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilerek yatırılabilir.

4. İhale şartnameleri ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

5. İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İleride lehine irtifak hakkı tesis edilecek yatırımcıya fiili kullanımı olmaksızın, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması, imar planının yaptırılması uygulama projelerinin hazırlattırılması ve onaylattırılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesine imkan vermek amacıyla İrtifak hakkı ihalesi sonunda kararlaştırılacak irtifak hakkı bedelinin % 20 si karşılığında 1 (bir) yıl süre ile ön izin verilecek, adına ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi ile ön izin sözleşmesi düzenlenecek, ön izin verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde verilecek olan ön izin idarece doğrudan iptal edilecektir. Ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ise, ön izin sahibi adına irtifak hakkı tesis edilecektir. İrtifak Hakkı verilmesi işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar irtifak hakkı verilecek olan gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanacaktır.

7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

NOT: İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://kahramanmaras.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

    İlan olunur.

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır