Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Valiliği
Kahramanmaraş Valiliği

TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ’NİN TAŞINMAZ MAL SATIŞI VE KİRALAMASI

22 Eylül 2020

TÜRKOĞLU MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

l- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam/hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ve kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emalk Şefliğinde yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar; a-Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, (Teminat olarak kabul edilecek değerler Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

 1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),
 2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini,
 3. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzelkişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bencilerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
  1. 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Kiralamalarda ise ilk yıl kira bedelinin tamamı peşin veya en az 1/4'ü peşin olmak üzere kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak şartıyla I yıl içerisinde 3 taksit halinde tahsil edilecektir.
  2. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.
  3. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
  4. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
  5. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler  ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
  6. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

             NOT•             İhale Bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

A) TAŞINMAZ MAL SATIŞI

S.No

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

İMAR DURUMU

YüzöLç(jMü

(M2)

HAZİNE

HİSSESİ

TAHMİNİ

BEDELİ(TL)

GEÇİCİ

TEMİNATI

(TL)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

 

 

Beyoğlu (Sarılar)

Mah.

636

 

Arsa

marll Hayvansal

Üretim Tesis

21.790,54

15.070,76

392.000,00

117.600,00

24.09.2020

09:00

 

2

Mah.

 

715

Arsa

Konut Alanı

527,01

Tam

59.000,00

17.700,00

24.09.2020

09:20

 

3

Kelibişler

 

648

Hali Arazi

İmarsız

ı .509,94

Tam

36.680,00

11.004,OO

24.09.2020

09:40

 

4

Kelibişler

 

647

Hali Arazi

İmarsız

1.510,77

Tam

36.680,00

11.004,00

24.09.2020

10:00

 

5

Kelibişler

 

636

Hali Arazi

İmarsız

ı .600,52

Tam

58.000,00

17.400,00

24.09.2020

10:20

 

B) TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI

S.No

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

İMAR DURUMU

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

HAZİNE

HİSSESİ (M2)

Kiralama Amacı

İlk Yıl Tahmini

Kira Bedeli (TL)

Geçici

Teminat TL.

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

 

Beyoğlu (Sarılar)

389

5

Ham Toprak

İmarsız

14.132,56

Tam

Tarımsal

2.500,00

750,00 TL

24.09.2020

11:00Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır